Határozat a választott képviselők számáról

Helyi Választási Iroda Vezetője

4761. Porcsalma, Szabadság tér 11.  

Telefon: (44) 376-101.

E-mail: polghiv@porcsalma.hu

Száma: KÖH/331-1/2019.                         

 Tárgy: Önkormányzati képviselők számának megállapítása a 2019. évi önkormányzati a választásokon

H A T Á R O Z A T

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § c) pontjában foglaltakra tekintettel – a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán, egyéni listás választási rendszerben – Porcsalma településen a megválasztható önkormányzati képviselők számát 6 főben állapítom meg.

Ezen határozat a Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal épületének hirdetőtábláján (4761. Porcsalma, Szabadság tér 11.), valamint az önkormányzat honlapján (www.porcsalma.hu) kerül közzétételre.

Határozatom ellen, annak közzétételét követő harmadik napon 16.00 óráig Porcsalma Nagyközség Helyi Választási Bizottságához címzett (4761. Porcsalma, Szabadság tér 11.) kifogással lehet élni, a választásra irányuló jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással. A jogorvoslati határidő jogvesztő.

A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését; a jogszabálysértés bizonyítékait; a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét; a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

I N D O K O L Á S

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. § (2) bekezdése szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 3 §-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszám alapján kell meghatározni.

A Ve. 306. § (1) bekezdése szerint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az általános választás évében január 31-ig átadja a települések, a megyék, illetve a főváros lakosságszámának január 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőjével.

A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint Porcsalma település lakosságszáma
2019. január 1-jén 2862 fő.

Az Övjt. 4 §. c) pontja értelmében a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 5000 lakosig 6 fő.

A fent hivatkozott jogszabályhelyeket figyelembe véve Porcsalma településen a megszerezhető mandátumok számát 6 főben  állapítottam meg.

Ezen határozat a Ve. 306.§ (1)-(2) bekezdésén, a 10. § (1)-(3) bekezdésein, valamint az Övjt. 3. §-án, és a 4.§ c) pontjában foglaltakon alapul.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 208. §, 209. § (1) bekezdés, 210. § (1) bekezdés és a 212. § rendelkezései alapján adtam.

Porcsalma, 2019. február 11.

               Gajdics Anikó      HVI vezető