Álláshirdetés

A Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 

alapján pályázatot hirdet 

Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal 

Igazgatási és koordinációs ügyintéző 

munkakör betöltésére

A közszolgálati jogviszony időtartama

határozott idejű 2022.12.14. ig tartó közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege

Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye

SzabolcsSzatmárBereg megye, 4761 Porcsalma, Szabadság tér 11

Ellátandó feladatok

Hagyatéki ügyek intézése, ASP szakrendszer használata, hatósági bizonyítvány iránti kérelmek ügyintézése, lakcímnyilvántartással kapcsolat feladatok ellátása. Önkormányzati és egyéb igazgatási ügyek, képviselőtestületi, polgármesteri és jegyzői döntések előkészítése, előterjesztések készítése, jegyzőkönyvvezetés, felterjesztés. Önkormányzati rendeletben szabályozott támogatások eseti ügyintézése. A hivatali feladatellátáshoz kapcsolódó elektronikus rendszerek kezelése: Probono rendszer, köztartozásmentes adatbázis, ÁNYK, ASP, email fiók, népességnyilvántartási szakrendszer, TFIK és NJT, stb. Önkormányzati intézmények működési engedélyezési eljárásának lebonyolítása, hatósági engedélyek beszerzése, iratkezelés. Birtokvédelmi ügyek, közérdekű panaszok, bejelentések kivizsgálása, az önkormányzati honlap működtetéséhez kapcsolódó adatközlések ellátása, elektronikus űrlapok feltöltése, méhészeti tevékenységgel kapcsolatos ügyintézés. Az önkormányzat működéséhez kapcsolódó koordinációs feladatok ellátása és rendezvényszervezésben való részvétel

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök

 1. 1. melléklet 14. Hatósági feladatkör vagy 9. Szociális és gyámügyi feladatkör vagy 24. Koordinációs feladatkör 

Jogállás, illetmény és juttatások

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók

Pályázati feltételek

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség

Büntetlen előélet, Középiskola/gimnázium, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. vagy 14.vagy 24. pontja szerinti feladatkörhöz kapcsolódó II. besorolási osztályban elvárt képesítés

Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

 • Felhasználói szintű Levelező rendszerek (Lotus Notes, Outlook)
 • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

Elvárt kompetenciák

 • Önálló, pontos munkavégzés
 • problémamegoldó képesség
 • Jó írásbeli és szóbeli kommunikációs képesség
 • Megbízhatóság, felelősségtudat, terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban a pályázó személyes adatait a pályázat elbírálója megismerheti és kezelheti 

3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megkérését tanúsító igazolás iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai 

A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet alapján készített fényképes szakmai önéletrajz 

Nyilatkozat arról hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását 

A munkakör betölthetőségének időpontja

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 31

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gajdics Anikó nyújt, a 0644 376101 os telefonszámon

A pályázatok benyújtásának módja

Postai úton, a pályázatnak a Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (4761 Porcsalma, Szabadság tér 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KÖH/199-4/2020, valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási és koordinációs ügyintéző

Elektronikus úton Gajdics Anikó részére a polghiv@porcsalma.hu Email 

címen keresztül 

 • Személyesen: Gajdics Anikó, SzabolcsSzatmár-Bereg megye, 476

Porcsalma, Szabadság tér 11.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje

A pályázatokról a Porcsalmai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője dönt a polgármester egyetértésével. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatok alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. január 6

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje

Porcsalma Nagyközség Önkormányzatának honlapja 2020. december 17. A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.porcsalma.hu honlapon szerezhet.